دانلود نرم افزار adobe connect 

جهت اتصال به وب کنفرانس

زمانبندی برگزاری وب کنفرانس هابرنامه کارگاههای مجازی گروه های درسی دوره دوم متوسطه

ساعت

تاریخ

گروه درسی دوره دوم متوسطه

10/30

17/9/98

عربی

8/30

19/9/98

جغرافیا

10/30

19/9/98

آمادگی دفاعی

10/30

20/9/98

زمین شناسی

8/30

10/10/98

روان شناسی

10/30

10/10/98

آزمایشگاه

8/30

26/9/98

اقتصاد

10/30

26/9/98

تاریخ

10/30

27/9/98

زبان انگلیسی

10/30

98/10/8

شیمی

 

برنامه کارگاههای مجازی گروه های درسی دوره اول متوسطه

ساعت

تاریخ

گروه درسی دوره اول متوسطه

10/30

16/9/98

مطالعات اجتماعی

8/30

17/9/98

عربی و قران

8/30

18/9/98

کار و فن آوری

10/30

24/9/98

زبان انگلیسی

 

از سرگروه های محترم خواهشمند است نیم ساعت قبل از شروع وب کنفرانس وارد کلاس شوند تا اشکالات احتمالی حل گردد.

 در ذیل راهنمای مربوط به نحوه برگزاری کارگاه های غیر حضوری ارائه شده است. 

دریافت راهنما

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا