به سایت سنجش استان آذربایجان شرقی خوش آمدید

مشخصات راهبر سنجش استان آذربایجان شرقی

نمونه ی طراحی آموزشی جشنواره نوآوری در محور سنجش عملکرد سال 97/98

دانلود pdfطرح درس جشنواره نوآوری در فرآیند یادگیری


دانلود word طرح درس جشنواره نوآوری در فرآیند یادگیری

پاورپوینت سنجش عملکردی

پاورپوینت سنجش عملکردی

افزودن محتوا
فرم خام طراحی تکلیف عملکرد

فرم خام سنجش در چهار گام

آدرس گروههای آموزشی استان آذربایجان شرقی

تبریز-خیابان ارتش-چهارراه باغشمال-جنب بیمارستان الزهرا-طبقه سوم-محل سابق اداره آموزش وپرورش ناحیه4 شماره تماس 35572167

برنامه سالانه 99-98دبیرخانه سنجش کشوری

دانلود برنامه سالانه99-98

عنوان

مطلب

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا