مشخصات اعضا


 

مشخصات چارچوب معلمی
برنامه سالانه
فرم مشاهده و پایش عملکردمعلمان
برنامه تقسیم بندی مناطق و نواحی استان 98-97
تدریس نموداری پیام های آسمانی هفتم
تدریس نموداری پیام های آسمان هشتم
فرم گزارش بازدید بالینی
فرم طرح درس ملی موقعیت محور
احکام ( مطالب آموزشی درس پیام های آسمان)
دانستنیهای قرآن در قالب پاورپوینت
بخشنامه جشنواره نوآوری آموزشی
فرم ارزیابی سوال امتحانی

ویژگیهای دبیرموفق قرآن
اعلام وصول مستندات نواحي و مناطق 98-97
بارم بندی پیام های آسمان
دفتر نمره هوشمند
انواع ارزشیابی
ارزشیابی فرایند محور
اهداف ارزشیابی
مراحل درس پژوهی
چگونه طرح درس بنویسم؟
فرم ارزیابی عملکرد نواحی و مناطق
پاور پوینت ارزشیابی عملکردی

پاورپوینت ارزشیابی عملکردی

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا