مشخصات اعضا


 

مشخصات چارچوب معلمی
برنامه سالانه
فرم مشاهده و پایش عملکردمعلمان
برنامه تقسیم بندی مناطق و نواحی استان 98-97
تدریس نموداری پیام های آسمانی هفتم
تدریس نموداری پیام های آسمان هشتم
فرم گزارش بازدید بالینی
فرم طرح درس ملی موقعیت محور
احکام ( مطالب آموزشی درس پیام های آسمان)
دانستنیهای قرآن در قالب پاورپوینت
بخشنامه جشنواره نوآوری آموزشی
فرم ارزیابی سوال امتحانی

ویژگیهای دبیرموفق قرآن
اعلام وصول مستندات نواحي و مناطق 98-97
بارم بندی پیام های آسمان
دفتر نمره هوشمند
انواع ارزشیابی
ارزشیابی فرایند محور
اهداف ارزشیابی
مراحل درس پژوهی
چگونه طرح درس بنویسم؟
توليد محتواي آموزشي
پاور پوینت ارزشیابی عملکردی

پاورپوینت ارزشیابی عملکردی

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا