مشخصات سرگروههای متوسطه اول رشته  عربی

وب کنفرانس استانی 1398/9/17

برنامه سالانه 99-1398 و فرم ها و بخشنامه ها

برنامه سالانه عربی دوره اول متوسطه 

چهارچوب طراحی آموزشی با رویکرد تلفیقی و موقعیت محور

دریافت فرم طراحی آموزشی به صورت word  و PDF   فایل Word فرم های نظارت بالینی و درس پژوهی

 

دریافت فرم روایت نگاری درس پژوهی و نظارت بالینی 


نمونه طرح درس های روزانه عربی نهم 

طرح درس روزانه نهم درس دومطرح درس روزانه نهم درس سوم


طرح درس روزانه نهم درس چهارمطرح درس روزانه نهم درس پنجم


طرح درس روزانه نهم درس ششمطرح درس روزانه نهم درس هفتم


طرح درس روزانه نهم درس هشتمطرح درس روزانه نهم درس نهم


طرح درس روزانه نهم درس دهم

ارزشیابی 

                   

 30 روش و ابزار ارزشیابی در عربی

 

 

الگوهای فعال تدریس 
درس پژوهی
ترجمه و نقش حرف « واو» در متون عربی
عنوان
قاموس اَلطّالِب فِی اَلمُرادفات وَ الاَضداد
سؤالات عربی هفتم
سؤالات عربی هشتم
سؤالات عربی نهم

دانلود نوبت اول ناحیه 4

دانلود نوبت اول ناحیه 4

دانلود نوبت اول منطقه آذرشهر

دانلود نوبت اول

دانلود

فرم ارزیابی
بارم بندی و بودجه بندی 
کتب عربی ( درسی و راهنمای معلم ) 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا