مشخصات سرگروههای متوسطه اول رشته  عربی

برنامه سالانه 99-1398
طرح درس روزانه

طرح درس روزانه عربی نهم

طرح درس روزانه نهم درس دوم 

طرح درس روزانه نهم درس سوم

طرح درس روزانه نهم درس چهارم

طرح درس روزانه نهم درس پنجم

طرح درس روزانه نهم درس ششم

طرح درس روزانه نهم درس هفتم

طرح درس روزانه نهم درس هشتم

طرح درس روزانه نهم درس نهم

طرح درس روزانه نهم درس دهم

 

فرم های مورد نیاز همکاران

                                                فرم خام طرح درس ملی

سند طرح درس ملی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
شیوه نامه تقویت و ارتقاء مکالمه
قاموس اَلطّالِب فِی اَلمُرادفات وَ الاَضداد
الگو های فعال تدریس
دفتر هوشمند
فرم ارزیابی سؤالات امتحانی
ترجمه و نقش حرف « واو» در متون عربی
پاور مقاله ای ارزشیابی تکوینی در عربی
آموزش مضرات و کنترل اضطراب
کلاس معکوس
معجم الضاد
اعلام وصول

ارزیابی سرگروه های نواحی ومناطق درس عربی

(لطفاًکلیک کنید)

بارم بندی عربی
نکات طرّاحی سؤال برای فراخوان
بارم بندی کلیه دروس متوسطه اول 96-95
قواعداعداد ،تاریخ و ساعت در عربی
شاخص ارزیابی نواحی و مناطق استان
نمونه سؤال نوبت اول
آموزش ساعت به عربی
آموزش برخی از شغل ها به عربی
آموزش برخی از لوازم التحریر مدرسه به عربی
برخی از ورزشها در عربی
آموزش اسم اشاره
آموزش اعداد در عربی

 

 

اعداد

آموزش حروف الفبای عربی
اصطلاحات عربی
آموزش ایام هفته در عربی

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا