ارتباط با ما

آدرس پستی: تبریز- نبش چهارراه باغشمال ، ساختمان قدیم ناحیه 4 ،اداره کل آموزش و پرورش ، ساختمان شماره 3 ، طبقه سوم ، ساختمان گروههای آموزشی استان

کدپستی: 5138873131

 

معرفی و روزهای حضور سرگروه

نام

نام خانواد گي

روزحضور دراستان

گروه

سمت

ناحیه

رشته تحصيلي

تلفن همراه

محمد

اکبری

یکشنبه و چهار شنبه

مشاوره

سرگروه

1

روان شناسی

09141041196

رقیه دهقان یکشنبه و سه شنبه مشاوره عضوگروه 1 روانشناسی 09143060734
اطلاعیه ها و اخبار
برنامه بازدید
برنامه سالانه
دانلود مطالب و فیلم های آموزشی
نمونه تجارب برتر همکاران
مطلب

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا