گزارش دریافت فعالیت های گروه آزمایشگاه علوم تجربی نواحی و مناطق استان تا مورخه 1398/3/13

 

ردیف

ناحیه/منطقه

فرم مشخصات دبیران آزمایشگاه علوم

برنامه عملیاتی سالانه

نظارت بالینی(با تحلیل)

نظارت همتا(با تحلیل)

گزارش برگزاری روز آزمایشگاه

مسابقات آزمایشگاهی حضوری دانش آموزان

مسابقات آزمایشگاهی غیرحضوری دانش آموزان

جشنوارۀ الگوهای برتر تدریس درس آزمایشگاه علوم تجربی

گزارش کارگاه آموزشی"مدیریت مواد زائد خطرناک،..."

گزارش کارگاه آموزشی"رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه"

فرم نظارت بر شیوه اجرا و ارزیابی سؤالات امتحان نوبت اول

فرم نظارت بر شیوه اجرا و ارزیابی سؤالات امتحان نوبت دوم

تهیه فیلم آموزشی از آزمایش های کتاب های درسی

کارگاه آموزشی کتاب درسی آزمایشگاه علوم

نمایشگاه و کارگاه آموزشی دست سازه های فیزیک

نمایشگاه و کارگاه آموزشی دست سازه های زیست شناسی

گزارش عملکرد نیمسال اول

گزارش عملکرد نیمسال دوم

سایر فعالیت

1

ناحیه1 تبریز

*

*

8

4

*

*

*

 

*

*

*

 

*

*

 

 

 

*

تصاویری از فعالیت های آزمایشگاهی مدارس شریف و آزادگان- همکاری در برگزاری بازدیدعلمی گروه استان- تهیه پاورپوینت مدیریت پسماند

2

ناحیه2 تبریز

*

*

12

4

*

*

*

 

*

*

*

*

 

 

 

*

*

*

 

3

ناحیه3 تبریز

*

 

8

4

*

*

*

**

 

 

*

 

*

 

 

 

 

*

 

4

ناحیه4 تبریز

*

*

26

12

*

*

*

***

 

*

*

*

*

*

 

*

*

*

پوستر روزآزمایشگاه بهارستان و صدرای نور- فعالسازی سایت

5

ناحیه5 تبریز

*

 

4

1

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

6

آذرشهر

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

اسکو

*

*

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش نمایشگاه شیرین کاری های علمی به مناسبت روز آزمایشگاه

8

اهر

 

*

5

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

9

ایلخچی

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

بستان آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

عملکرد سالانه بعد از موعد مقرر دریافت شده است

11

بناب

*

*

7

2

 

*

*

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

لیست لوازم و مواد آزمایشگاهی

12

ترکمانچای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

تسوج (انزاب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

تیکمه داش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

جلفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

چاراویماق

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

خاروانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

خداآفرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

خسروشاه

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

خواجه

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

سراب

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آزمایشگاه علوم دبیران

22

شبستر

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

صوفیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

عجب شیر

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

عشایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

کاغذکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

کلیبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

کندوان

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

گوگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

مراغه

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

دوره ضمن خدمت آزمایشگاه

31

مرند

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 عکس

 

 

 

 

 

32

ملکان

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

مهربان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

میانه

 

 

8

 

 

*

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

نظرکهریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

ورزقان

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

هریس

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

هشترود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

هوراند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا