مشخصات اعضای گروه تاریخ استان

نام و نام خانوادگی

ایام حضور در گروه

شماره همراه         

ایمیل

خیام علیزاده اقدم

سه شنبه ،چهارشنبه

09143087968

khayyam3000@yahoo.com

خلیل عینکی ملکی

سه شنبه،چهارشنبه

09144134071 

احتراما آغازسال تحصیلی 98-1397 را خدمت کلیه دبیران تاریخ در سطح استان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.


توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا