کادر متنی

فرم های ویژه بازدید دبیرخانه

فرم شماره 1( بازدید  گروه ارتقا از دبیرستان):

http://hamgam.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=6f3ad4eab7574909ce0e431480153556

فرم شماره  2 ( بازدید طرح دی تک):

http://hamgam.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=19e366e1f9d7b9332cea7b1480154072

فرم شماره 3 ( بازدید  گروه ارتقا از تدریس):

http://hamgam.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=9d876b0a66f215d9cb98cc1480154286

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا