اعلام وصول نامه هاي رسيده از نواحي و مناطق استان به گروه زيست شناسي استان

ملکان- با تشکر از سرگروه محترم لیست همکاران آن منطقه دریافت گردید.

شبستر- با تشکر از سرگروه محترم شیوه های تدوین و ارزشیابی و ... درس زیست شناسی دهم و یازدهم بر اساس برنامه ملی دریافت گردید.

ناحیه 5- با تشکر از سرگروه محترم فایل word نقد و بررسی یازدهم دریافت گردید.

جلفا- با تشکر از سرگروه محترم شیوه های تدوین و ارزشیابی و ... درس زیست شناسی دهم و یازدهم بر اساس برنامه ملی و نیز لیست همکاران آن منطقه دریافت گردید.

ناحیه 5- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه و نقد و بررسی فصل اول یازدهم دریافت گردید. در خصوص نقد و بررسی لطفا فایل word ارسال نمایید.

ناحیه 2- با تشکر از سرگروه محترم شیوه های تدوین و ارزشیابی و ... درس زیست شناسی دهم  بر اساس برنامه ملی دریافت گردید.

هشترود- با تشکر از سرگروه محترم فایل word نقد و بررسی یازدهم و نیز شیوه های تدوین و ارزشیابی و ... درس زیست شناسی دهم و یازدهم بر اساس برنامه ملی و نیز برنامه عملیاتی سالانه دریافت گردید.

ناحیه 4- با تشکر از سرگروه محترم فایل word نقد و بررسی یازدهم و نیز شیوه های تدوین و ارزشیابی و ... درس زیست شناسی دهم و یازدهم بر اساس برنامه ملیدریافت گردید.

شبستر- ا تشکر از سرگروه محترم فایل word نقد و بررسی یازدهم دریافت گردید. لطفا در خصوص پایه های دهم و یازدهم شیوه های تدوین و ارزشیابی ... ارسال نمایید. 

ناحیه 3- با تشکر از سرگروه محترم لیست همکاران آن ناحیه دریافت گردید.

کلیبر- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه دریافت گردید.

بستان آباد- با تشکر از سرگروه محترم فایل word نقد و بررسی یازدهم دریافت گردید.

مرند- با تشکر از سرگروه محترم شیوه های تدوین و ارزشیابی و ... درس زیست شناسی دهم و یازدهم بر اساس برنامه ملی و نیز لیست همکاران آن منطقه دریافت گردید.

ناحیه 3- با تشکر از سرگروه محترم شیوه های تدوین و ارزشیابی و ... درس زیست شناسی بر اساس برنامه ملی دریافت گردید.

ملکان- با تشکر از سرگروه محترم شیوه های تدوین و ارزشیابی و ... درس زیست شناسی بر اساس برنامه ملی دریافت گردید.

میانه- با تشکر از سرگروه محترم شیوه های تدوین و ارزشیابی و ... درس زیست شناسی بر اساس برنامه ملی دریافت گردید.

مراغه- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه دریافت گردید.

مرند- با تشکر از سرگروه محترم فایل word نقد و بررسی یازدهم دریافت گردید.

ناحیه 2- با تشکر از سرگروه محترم فایل word نقد و بررسی یازدهم دریافت گردید. لطفا نقد و تحلیل خود را در قالب جدول ارائه شده ارسال نمایید

حلفا- با تشکر از سرگروه محترم فایل word نقد و بررسی یازدهم دریافت گردید.

 میانه- با تشکر از سرگروه محترم فایل word نقد و بررسی یازدهم دریافت گردید.

ناحیه 5- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه دریافت گردید.

ملکان- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه دریافت گردید.

جلفا- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه دریافت گردید.

میانه- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه و نقد و بررسی فصل اول یازدهم دریافت گردید. در خصوص نقد و بررسی لطفا فایل word ارسال نمایید.

ناحیه 4- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه دریافت گردید.

ناحیه 3- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه و نقد و برسی کتاب یازدهم دریافت گردید.

شبستر- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه دریافت گردید.

ناحیه 2- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه دریافت گردید.

مرند- با تشکر از سرگروه محترم برنامه عملیاتی سالانه دریافت گردید.

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا