سوالات خط به خط کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم همراه با پاسخ


 

درس

سوالات

پاسخ سوالات

فصل

قالب

قالب

قالب

قالب

فصل 1

درس اول

word

pdf

word

pdf

درس دوم

word

pdf

word

pdf

فصل 2

درس سوم

word

pdf

word

pdf

درس چهارم

word

pdf

word

pdf

درس پنجم

word

pdf

word

pdf

فصل 3

درس ششم

word

pdf

word

pdf

درس هفتم

word

pdf

word

pdf

فصل 4

درس هشتم

word

pdf

word

pdf

درس نهم

word

pdf

word

pdf

درس دهم

word

pdf

word

pdf

فصل 5

درس یازدهم

word

pdf

word

pdf

درس دوازدهم

word

pdf

word

pdf

فصل 6

درس سیزدهم

word

pdf

word

pdf

درس چهاردهم

word

pdf

word

pdf


سوالات نهایی کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم همراه با ریز بارم


سوال نهایی دی ماه 97 درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

سوال نهایی خرداد ماه 98 درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

سوال نهایی شهریور ماه 98 درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

سوال نهایی دی ماه 98 درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

سوال نهایی خرداد ماه 98 ( خارج از کشور)درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم 

سوال نهایی خرداد ماه 99 درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

سوال نهایی شهریور ماه 99 درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

 سوال نهایی دی ماه 99 درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا