بارم بندی کتاب شیمی دوازدهم (99-98)

 

بارم بندی کتاب  شیمی یازدهم (99- 98)


بارم بندی کتاب شیمی دهم (9-99)

 

کتاب شیمی یازدهم چاپ 96


کتاب شیمی دهم چاپ 96


طرح درس کل کتاب شیمی دهم


پوسترهای آموزشی کتاب شیمی دهم


بودجه بندی کتاب های شیمی 

شیمی سال چهارم         شیمی پایۀ دهم             شیمی پایه یازدهم

 

پاسخ تمرینات و پرسش های کتاب شیمی دهم تهیه شده توسط دفتر تالیف


جدول معیارهای ارزیابی فعالیت گروه های شیمی نواحی و مناطق استان

 

فرم بازدید از کلاس درس گروه شیمی تخصصی


فرم بازدید عمومی شیمی(عدم حضور معلم)

 

بانک سؤالات


گزارش دریافت

کتاب شیمی یازدهم چاپ 96


کتاب شیمی دهم چاپ 96


طرح درس کل کتاب شیمی دهم


پوسترهای آموزشی کتاب شیمی دهم


بودجه بندی کتاب های شیمی 

شیمی سال چهارم         شیمی پایۀ دهم             شیمی پایه یازدهم

 

پاسخ تمرینات و پرسش های کتاب شیمی دهم تهیه شده توسط دفتر تالیف


جدول معیارهای ارزیابی فعالیت گروه های شیمی نواحی و مناطق استان

 

فرم بازدید از کلاس درس گروه شیمی تخصصی


فرم بازدید عمومی شیمی(عدم حضور معلم)

 

بانک سؤالات


گزارش دریافت

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا