گزارش دریافت نامه ها و مطالب دریافتی تا مورخه 1397/1/19

ردیف

ناحیه/منطقه

فرم مشخصات دبیران شیمی

برنامه عملیاتی سالانه

شرکت در کارگاه آموزشی

استان 96/8/25

تشکیل جلسه گروه

( با صورتجلسه و مستندات)

تحلیل فصل اول کتاب شیمی11

بانک سؤال تألیفی شیمی11

طرح درس ملی شیمی 11

واقعیت افزوده شیمی 10

فیلم کوتاه آموزشی شیمی11

نظارت بالینی(با تحلیل)

نطارت همتا(با تحلیل)

بانک سؤال شیمی 11 نیمسال اول

بانک سؤال شیمی 11 نیمسال دوم

فصل نامه بروشور

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی دبیران

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان

بازبینی اوراق امتحانی داخلی

بررسی و تحلیل سؤالات خرداد 97

گزارش عملکرد نیمسال اول

گزارش عملکرد نیمسال دوم

سایر فعالیت

1

ناحیه1 تبریز

*

*

*

**

*

*

*

*

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

*

 

7 فرم بازدیدقبلی- چندنمونه سؤال پایان نیمسال دهم و یازدهم و پیش دانشگاهی

2

ناحیه2 تبریز

*

*

*

*

--

--

*

--

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

*

 

2فرم بازدید

3

ناحیه3 تبریز

*

*

*

 

*

*

*

*

*

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3فیلم ارائه دانش آموزی

4

ناحیه4 تبریز

*

*

*

**

*

*

**

*

*

4

2+1

6

 

 

 

 

 

 

*

 

نمونه سؤال خانم عبدخالقی- بانک سؤال خانم صفری- بازبینی اوراق نهایی- نتایج مسابقه طرح درس نویسی- صورتجلسه آزمایشگاه- ارزیابی سؤالات خرداد96- 3فرم بازدیدقبلی

5

ناحیه5 تبریز

*

*

*

*

*

*

*

 

*

2+4

2

1

 

 

 

 

 

 

*

 

نطارت همتابدون تحلیل

6

آذرشهر

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

اسکو

*

*

*

*

*

 

*

*

 

3

 

2

 

 

 

 

 

 

*

 

نطارت بالینی بدون تحلیل- 1فرم بازدیدقبلی- عکس های درس پژوهی

8

اهر

*

 

*

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2فرم بازدیدقبلی

9

ایلخچی

*

 

*

 

--

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظارت بالینی بدون تحلیل

10

بستان آباد

*

*

*

**

--

 

 

 

 

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

نطارت همتابدون تحلیل

11

بناب

*

*

*

*

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5فرم بازدیدقبلی=گزارش بازدیدمجتمع فولاد- صورتجلسه بررسی کتاب آزمایشگاه-گزارش نظارت همتاپیش دانشگاهی- فیلم تدریس آلکانها خانم غفاری

12

ترکمانچای

*

*

*

*

*

*

*

 

 

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سؤال دهم و پیش دانشگاهی- نظارت بالینی بدون تحلیل- نطارت همتا با فرم متفاوت و بدون تحلیل

13

تسوج (انزاب)

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

تیکمه داش

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

جلفا

*

*

*

*

--

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه کارگاه نانو- نمونه سؤال شیمی11 خانم فرجی-نظارت بالینی و همتا با فرم متفاوت

16

چاراویماق

*

 

*

 

--

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سؤال دهم-طرح درس یازدهم بافرمت قدیمی- 1فرم ارزیابی سؤالات امتحانی-نظارت بالینی بدون تحلیل

17

خاروانا

 

 

*

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

خداآفرین

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

خسروشاه

*

 

*

*

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سؤال شیمی2 قدیمی

20

خواجه

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

سراب

 

 

*

*

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

شبستر

*

 

*

*

*

6سؤال

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2فرم بازدیدقبلی-نظارت بالینی وهمتا بدون تحلیل

23

صوفیان

 

 

*

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

عجب شیر

 

 

*

*

--

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

*

 

طرح درس بافرمت قدیمی-5موردبازخوردبازدید

25

عشایر

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

کاغذکنان

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

کلیبر

*

*

*

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

1مورد طرح درس یا فرمت قدیمی

28

کندوان

 

 

*

 

--

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

گوگان

 

 

*

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

مراغه

*

*

*

 

*

*

*

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس سالانه و روزانه شیمی11، تحلیل شیمی11، 3 نمونه سؤال پایان ترم شیمی10 و 11، دستورکارآزمایش، سؤال نیمسال اول دهم خانم قاسمی- 14فرم بازدیدقبلی- بازبینی اوراق نهایی-

31

مرند

*

*

*

*

--

5سؤال

*

*

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

*

 

4فرم نظارت بالینی(شیمی دبیرستان نیست)- 1فرم بازدیدقبلی-

32

ملکان

 

 

*

 

--

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

مهربان

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

میانه

*

*

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

نظرکهریزی

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

ورزقان

*

 

*

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه بازدید سرگروه

37

هریس

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

هشترود

*

*

*

**

--

*

**

 

 

3

3

1

 

 

*

 

 

 

*

 

گزارش کارگاه درس پژوهی- جزوه آزمایشگاه شیمی- نظارت بالینی و همتا بدون تحلیل

39

هوراند

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا