گزارش دریافت نامه ها و مطالب دریافتی گروه شیمی استان تا دی ماه 1398

ناحیه / منطقه

 

 

 

پاسخ به نیازسنجی های گروه شیمی استان تا تاریخ 30/7/98

تنظیم و تکمیل و ارسال برنامه عملیاتی تا تاریخ 30/7/98

شرکت در کارگاه های آموزشی گروه شیمی استان

ارسال مشخصات کامل دبیران شیمی تا تاریخ 25/7/98

ارائه راهکار برای بهبود میانگین نمرات و درصد قبولی تا تاریخ 30/7/98

فعالسازی و به روز رسانی سایت یا وبلاگ

شرکت و اطلاع رسانی در مسابقۀ online مجلات رشد شیمی و تکنولوژی آموزشی - بهمن 98

شرکت

 در فراخوان 

بررسی محتوای 

کتاب شیمی

 دوازدهم و 

شناسایی نقاط

 ضعف و قوت

 آن

شرکت و اطلاع رسانی در فراخوان طراحی سوال استاندارد و تألیفی کتاب شیمی دوازدهم تا تاریخ 20/8/98

شرکت و اطلاع رسانی به همکاران جهت شرکت درآزمون online کتاب شیمی دوازدهم - آذرماه 98

بررسی تصادفی نمونه سوالات امتحانی و ارسال یک نمونه سؤال پایانی نیمسال اول شیمی دوازدهم منطقه یا ناحیه تا 10 بهمن 98

حضور در حوزه و تنظیم صورت جلسه و نظارت بر فرایند تصحیح و بازبینی 5 الی 10 درصد اوراق امتحانی نهایی

برگزاری مسابقۀ آزمایشگاهی مرحلۀ ناحیه/منطقه

برگزاری کارگاه آموزشی گروه شیمی ناحیه/منطقه (حداقل 2 مورد)

بزرگداشت روز شیمی سبز (تهیه پوستر و برگزاری مراسم در مدارس)

برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس شیمی ناحیه/منطقه

اطلاع رسانی

 و شرکت 

در فراخوان

 تولید 

محتوای 

الکترونیکی

 کتاب شیمی

 3 

اطلاع رسانی و شرکت در فراخوان مقاله نویسی تجربیات تدریس با روش های نوین تا تاریخ 20/10/98

نظارت بر فرایند آموزشی طی بازدید از مدارس (نظارت بالینی و همتا)

اطلاع رسانی و شرکت در فراخوان مقاله نویسی تجربیات برتر در زمینه مدیریت کلاس تا تاریخ15/11/98

ارسال گزارش عملکرد دو ماهه اول سال تحصیلی تا تاریخ 28/8/98

ارسال گزارش عملکرد نیمسال اول تا تاریخ 15/11/98

ارسال گزارش عملکرد نیمسال دوم  

برگزاری همایش و مسابقات (هرمورد 5/2 امتیاز)

سایر فعالیت های انجام شده توسط گروه ناحیه/ منطقه

امتیاز

2

5

3

2

6

2

5

7

7

5

5

4

5

4

4

3

7

5

8

5

6

5

5

100+10

ناحیه 4 تبریز

*

*

*

*

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

ناحیه 3 تبریز

*

*

**

*

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

ناحیه 5 تبریز

*

*

*

*

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

ناحیه 2 تبریز

*

*

*

*

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

ناحیه 1 تبریز

*

*

*

*

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

اهر

*

*

*

*

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

مرند

 

*

*

*

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

بناب

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانه

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراغه

*

*

*

*

*

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

سراب

 

*

*

*

*

 

 

*

         *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

شبستر

 

*

*

*

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

هریس

*

*

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

اسکو

 

*

*

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

بستان آباد

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلفا

 

*

*

*

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

صوفیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذرشهر

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملکان

*

*

*

*

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

هشترود

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عجب شیر

 

*

*

*

*

*

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

کلیبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکمانچای

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسوج

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خسروشاه

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایلخچی

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

چاراویماق

*

*

 

*

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

کاغذکنان

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزقان

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاروانا

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کندوان

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهربان

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خداآفرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوگان

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرکهریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیکمه داش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوراند

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا