گزارش دریافت نامه ها و مطالب دریافتی گروه شیمی استان تا مورخه 1397/11/29

 

ردیف

ناحیه/منطقه

فرم مشخصات دبیران شیمی

برنامه عملیاتی سالانه

شرکت در کارگاه آموزشی

استان

تشکیل جلسه گروه

( با صورتجلسه و مستندات)

تحلیل فصل چهارم کتاب شیمی12

بانک سؤال تالیفی شیمی12

طرح درس شیمی 12

پاورپوینت شیمی 12

بانک سؤال شیمی 11 نیمسال اول

نظارت بالینی(با تحلیل)

نطارت همتا(با تحلیل)

بررسی و تحلیل سؤالات نهایی شیمی 12 خرداد 98

بازبینی اوراق امتحانی نهایی خرداد98

شرکت و اطلاع رسانی در مسابقه آنلاین دبیران

مسابقه برگزاری روز شیمی سبز

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان

فعالسازی سایت- وبلاگ

گزارش عملکرد نیمسال اول

گزارش عملکرد نیمسال دوم

سایر فعالیت

1

ناحیه1 تبریز

*

*

*

*

*

*

ناقص

ناقص

*

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تالیفی خانم جوانشیر- سؤال خرداد شیمی دوازدهم

2

ناحیه2 تبریز

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

3

 

 

 

 

 

 

*

 

سؤال خرداد شیمی دوازدهم- ارزیابی سؤالات دی

3

ناحیه3 تبریز

*

*

*

**

pdf

*

*

*

*

11

3

 

 

 

 

 

 

*

 

سؤال خرداد شیمی دوازدهم- ارزیابی سؤالات دی

4

ناحیه4 تبریز

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

 

 

 

 

 

 

*

*

 

سؤال خرداد شیمی دوازدهم

5

ناحیه5 تبریز

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال خرداد شیمی دوازدهم

6

آذرشهر

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

اسکو

*

 

*

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

8

اهر

*

*

*

*

*

*

 

*

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال خرداد شیمی دوازدهم- ارزیابی سؤالات دی

9

ایلخچی

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

بستان آباد

*

*

*

*

 

*

 

*

*

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرینات دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم

11

بناب

*

*

*

عکس

 

 

*

*

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ترکمانچای

*

*

*

*

*

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

تسوج (انزاب)

*

 

*

*

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه مسابقات آزمایشگاهی

14

تیکمه داش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

جلفا

*

*

*

*

 

 

 

 

*

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال خرداد شیمی دوازدهم

16

چاراویماق

 

 

 

 

 

 

 

 

*

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال خرداد شیمی دوازدهم

17

خاروانا

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

خداآفرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

خسروشاه

*

 

*

*

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

خواجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

سراب

 

 

*

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

شبستر

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

صوفیان

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

عجب شیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

عشایر

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

کاغذکنان

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

کلیبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

کندوان

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

گوگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

مراغه

 

*

*

 

 

 

 

 

*

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل، طرح درس و پاورپوینت شیمی دوازدهم خارج از فرمت

31

مرند

*

*

*

*

 

5سوال

*

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

*

 

ارزیابی سؤال شیمی خرداد97

32

ملکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

مهربان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

میانه

*

*

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

نظرکهریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

ورزقان

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

هریس

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

هشترود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

هوراند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا