مشخصات و روزهاي حضور گروه مشاوره استان

نام

نام خانواد گي

روزحضور دراستان

گروه

سمت

ناحیه

رشته تحصيلي

تلفن همراه

محمد

اکبری

سه شنبه

مشاوره

سرگروه

1

روان شناسی

09141041196

علیرضا

خلیل شعار

سه شنبه

مشاوره

عضوگروه

3

روانشناسی

09148364897

رقیه دهقان سه شنبه مشاوره عضوگروه 3 روانشناسی 09143060734
DnnForge - LatestArticles
جهت استفاده از این ماژول وارد "تنظیمات ماژول" شده و آن را پیکربندی نمایید.

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا