مشخصات و روزهاي حضور گروه مشاوره استان

نام

نام خانواد گي

روزحضور دراستان

گروه

سمت

ناحیه

رشته تحصيلي

تلفن همراه

عزیزه

پاداشیان فرد

دوشنبه

مشاوره

سرگروه

3

روان شناسی

09144559776

نرگس

مستوفی

دوشنبه

مشاوره

عضوگروه

4

علوم تربیتی

09141071215

رقیه دهقان دوشنبه مشاوره عضوگروه 3 علوم تربیتی 09143060734
DnnForge - LatestArticles
جهت استفاده از این ماژول وارد "تنظیمات ماژول" شده و آن را پیکربندی نمایید.

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا