محتواهای آموزشی پایه دهم


راهنمای ارزشیابی(بارم بندی) دروس پایه دهم                           دریافت


بودجه بندی زمانی(سالانه) درس "دانش فنی پایه"                        دریافت


فرم ارزشیابی کارگاه"طراحی وسیم کشی برق ساختمانهای مسکونی"       دریافت


فرم ارزشیابی کارگاه"طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف"            دریافت


فرم ارزشیابی کارگاه"کابل کشی و سیم پیچی ماشینهای الکتریکی"         دریافت


فرم ارزشیابی کارگاه"طراحی و نصب تاسیسات ساختمانهای هوشمند"     دریافت

 

 

 

محتواهای آموزشی پایه سوم


جداول راهنمای ارزشیابی(بارم بندی) دروس سال سوم               دریافت


بودجه بندی زمانی(سالانه) درس ماشینهای AC                      دریافت


بودجه بندی زمانی(سالانه) درس ماشینهای DC                      دریافت


بودجه بندی زمانی(سالانه) درس مدارهای الکتریکی                   دریافت


فرم ارزشیابی کارگاه برق صنعتی                                    دریافت


فرم ارزشیابی کارگاه سیم پیچی                                    دریافت 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا