• اصول حسابداری 2
  • حسابداری صنعتی 
  • حسابداری شرکتها
  • مفاهیم و روش های آماری
  • جدول دروس
  • بانک سوالات
  • طرح درس
  • بودجه بندی و شیوه ارزشیابی سال سوم 
  • بودجه بندی و شیوه ارزشیابی سال دهم 
لینک مطالب درسی ویژه آموزش از راه دور هنرجویان رشته حسابداری

باسلام از همکران محترم خواهشمند است لینک  مطالب زیر را در اختیار هنرجویان قرار دهند.

 کتاب الکترونیکی حسابداري_بهاي_تمام_شده 
http://hesabdari.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000318&block=news&id=13150105

 کتاب الکترونیکی تهيه_وتنظيم_صورتهاي_مالي

http://hesabdari.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000318&block=news&id=13150110

اموال_وانبار

http://hesabdari.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000318&block=news&id=13150116

وجوه_نقدوتحريردفاترقانوني


http://hesabdari.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000318&block=news&id=13150122                                                                                 باتشکر - گروه آموزش حسابداری استان تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/37fK1
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت دوم - مدرس دکتر: مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/I0ZBu
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت سوم – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/U4IpB
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت چهارم - مدرس دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/iYm3o
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/Z8DRT
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/IeYwB
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/0BXts
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/CJ3F
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/37fK1
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت دوم - مدرس دکتر: مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/I0ZBu
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت سوم – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/U4IpB
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت چهارم - مدرس دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/iYm3o
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/Z8DRT
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/IeYwB
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/0BXts
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/CJ3F
لینک تدریس دروس تخصصی رشته حسابداری ویژه آموزش از راه دور هنرجویان 

تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/37fK1
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت دوم - مدرس دکتر: مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/I0ZBu
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت سوم – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/U4IpB
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت چهارم - مدرس دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/iYm3o
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/Z8DRT
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/IeYwB
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/0BXts
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/CJ3F


باتشکر - گروه آموزش حسابداری استان آذربایجان شرقی 


تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/37fK1
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت دوم - مدرس دکتر: مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/I0ZBu
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت سوم – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/U4IpB
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت چهارم - مدرس دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/iYm3o
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/Z8DRT
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/IeYwB
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/0BXts
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/CJ3F
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/37fK1
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت دوم - مدرس دکتر: مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/I0ZBu
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت سوم – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/U4IpB
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت چهارم - مدرس دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/iYm3o
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/Z8DRT
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/IeYwB
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/0BXts
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/CJ3F
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/37fK1
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت دوم - مدرس دکتر: مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/I0ZBu
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت سوم – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/U4IpB
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت چهارم - مدرس دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/iYm3o
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/Z8DRT
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/IeYwB
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/0BXts
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/CJ3F
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/37fK1
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت دوم - مدرس دکتر: مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/I0ZBu
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت سوم – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/U4IpB
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت چهارم - مدرس دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/iYm3o
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/Z8DRT
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/IeYwB
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/0BXts
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/CJ3F
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/37fK1
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت دوم - مدرس دکتر: مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/I0ZBu
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت سوم – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/U4IpB
تدریس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری –پودمان چهارم – صورت های مالی - قسمت چهارم - مدرس دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/iYm3o
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/Z8DRT
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/IeYwB
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/0BXts
تدریس صورتهای مالی - رشته حسابداری –پودمان چهارم – بستن حسابهای مالی - قسمت اول – مدرس: دکتر مهدی یعقوبی
لینک نمایش و دانلود:
https://www.aparat.com/v/CJ3F
مشخصات اعضای گروه آموزش حسابداری در سال تحصیلی 99-1398

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه عضویت در گروه

روز حضور در گروه

 ساعت حضور     درگروه 

تلفن همراه

آدرس ایمیل_شخصی

علی اصغرفرج زاده

سرگروه

9

 دوشنبه -چهارشنبه 

12 ساعت

9143916909

farajzadeh_acc@yahoo.com

 

فخرالدین شکوری

عضو گروه

10

دوشنبه

8 ساعت

9144140321

 

accshakur69@yahoo.com

امیرعلی فهیمی

عضو گروه

8

دوشنبه

8 ساعت

9144915549

fahimi.1390@yahoo.com

ماهنده زارعی

عضو گروه

6

دوشنبه

8 ساعت

9143142418

_________________


برگزاری آزمون آنلاین

لیست فراخوان های شاخه فنی و حرفه ای استان درسال تحصیلی 99-98

بسمه تعالی

لیست فراخوان های شاخه فنی و حرفه ای استان درسال تحصیلی 98-97

 

ردیف

عنوان فراخوان ها

گروه

زمان اجرا یا

مهلت ارسال آثار

1

نقد وبررسی کتب جدید التالیف پایه دوازدهم حسابداری

حسابداری

25/12/97

2

بررسی نقاط ضعف وقوت شیوه ارزشیابی پودمانی در رشته حسابداری

حسابداری

30/1/98

3

نقد وبررسی کتاب دانش فنی پایه پایه دهم حسابداری

حسابداری

25/12/97

4

تولید محتوای الکترونیکی از دروس تخصصی نظام جدید آموزشی

حسابداری

30/1/98

5

تهیه طرح درس برتر از کتب تخصصی در دوره سه ساله نظام جدید آموزشی شامل دروسی تخصصی پودمانی، دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی

حسابداری

25/12/97

6

نقد وبررسی کلی نظام جدید اموزشی و ارایه پیشنهادات سازنده

حسابداری

30/1/98

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا