ردیف عنوان درس  نام همکار   دانلود فایل
 1  حسابداری خرید و فروش  سرکار خانم فاطمه نیکی  دانلود
 2  حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی  --  دانلود
 3  دانش فنی پایه  ---  دانلود
 4 ارتباط موثر ---  دانلود
 5 ----  ----  دانلود ردیف عنوان درس   نام همکار دانلود فایل 
 1  حسابداری اموال و انبار- طرخ درس سالانه سرکار خانم معصومه فیضی شالی  دانلود
 2 حسابداری اموال و انبار- طرح درس روزانه  سرکار خانم معصومه فیضی شالی دانلود
 3 --- ----  دانلود

 

 ردیف عنوان درس   نام همکار  دانلود فایل
دانش فنی پایه  ---  دانلود 
دانش فنی پایه  ---  دانلود 
دانش فنی پایه  --- دانلود 

 

ردیف عنوان درس   نام همکار  دانلود فایل
حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -
تهیه دفتر روزنامه، کل و تراز آزمایشی
سرکار خانم خدیجه زارعی دانلود
       
     
     

 

 ردیف عنوان درس  نام همکار  دانلود فایل 
--- --- دانلود 
---- ---  دانلود 

 

 
ردیف   عنوان درس نام همکار  دانلود فایل 
--- --- دانلود  
---  ---- دانلود 
--- ---- دانلود 

--- ---  دانلود 

 

ردیف  عنوان درس  نام همکار  دانلود فایل 
---- ----  دانلود 
--- ---- دانلود
---- ---- دانلود 

 

ردیف  عنوان درس  نام همکار  دانلود فایل 
--- ---- دانلود 
     
     

 

ردیف  عنوان درس  نام همکار  دانلود فایل 
دانش فنی تخصصی     
دانش فنی تخصصی     
     

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا