فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارک باد

کادر متنی
a
وبگو | منوی عمودی با زیر مجموعه
معرفی اعضای گروه تکنولوژی شبکه و نرم افزار استان آذربایجان شرقی:
 

نام و نام خانوادگی

سمت

روزهای حضور در گروه

آدرس پست الکترونیکی

پرستو کفیل

سرگروه

 دوشنبه

parastookafil@yahoo.com

ناهید فایقی ارجمند

عضو گروه

دوشنبه

n_fayeghi@yahoo.com

مریم اطمینان‌فر

عضو گروه

دوشنبه

Etminanfar@gmail.com

اکبر کاتبی‌فر

عضو گروه

دوشنبه

Katebi.akbar1@gmail.com

کادر متنی

Banners

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا