ردیف

عنوان کتاب

نام همکار/نوع فعالیت

نام همکار/نوع فعالیت

نام همکار/نوع فعالیت

نام همکار/نوع فعالیت

نام همکار/نوع فعالیت

1

دانش فنی

مهندس شب خیز

 

 

 

 

2

گیاهان دارویی

مهندس عاملی/سوالات کل کتاب

مهندس عاملی/سوالات پایان واحد

مهندس عابدی/سوالات پایان واحد

مهندس

جهانگیری/فصل دوم

 

3

فراورده های لبنی

مهندس عاملی/فصل 1

 

 

 

 

4

آب وخاک و گیاه

 

 

 

 

 

5

تولید کمپوت وکنسرو

 

 

 

 

 

6

فراورده های غلات

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا