ردیف عنوان درس  نام همکار   دانلود فایل
 1  فراوری گیاهان دارویی وخشکبار  سرکار خانم عاملی  دانلود
 2  فراوری گیاهان دارویی وخشکبار  سرکار خانم دهقانی  دانلود
 3  فراوری گیاهان دارویی وخشکبار  سرکار خانم قهرمانی  دانلود
 4  فراوری گیاهان دارویی وخشکبار  سرکار خانم امیری فام  دانلود
 5  فراوری گیاهان دارویی وخشکبار  جناب آقای غفاری  دانلود ردیف عنوان درس   نام همکار دانلود فایل 
 1  آب وخاک وگیاه  سرکارخانم تقی فام  دانلود
 2  آب وخاک وگیاه  سرکار خانم بابایی  دانلود
 3  آب وخاک وگیاه  جناب آقای شمس  دانلود

 

 ردیف عنوان درس   نام همکار  دانلود فایل
دانش فنی پایه  سرکار خانم الستی  دانلود 
دانش فنی پایه  سرکار خانم حاج زاده  دانلود 
دانش فنی پایه  سرکار خانم نصیرزاده  دانلود 

 

ردیف عنوان درس   نام همکار  دانلود فایل
       
       
       

 

 ردیف عنوان درس  نام همکار  دانلود فایل 
       
       

 

ردیف   عنوان درس نام همکار  دانلود فایل 
       
       

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا