ردیف عنوان درس  نام همکار   دانلود فایل
 1  فراوری گیاهان دارویی وخشکبار  سرکار خانم عاملی  دانلود
 2  فراوری گیاهان دارویی وخشکبار  سرکار خانم دهقانی  دانلود
 3  فراوری گیاهان دارویی وخشکبار  سرکار خانم قهرمانی  دانلود
 4  فراوری گیاهان دارویی وخشکبار  سرکار خانم امیری فام  دانلود
 5  فراوری گیاهان دارویی وخشکبار  جناب آقای غفاری  دانلود ردیف عنوان درس   نام همکار دانلود فایل 
 1  آب وخاک وگیاه  سرکارخانم تقی فام  دانلود
 2  آب وخاک وگیاه  سرکار خانم بابایی  دانلود
 3  آب وخاک وگیاه  جناب آقای شمس  دانلود

 

 ردیف عنوان درس   نام همکار  دانلود فایل
دانش فنی پایه  سرکار خانم الستی  دانلود 
دانش فنی پایه  سرکار خانم حاج زاده  دانلود 
دانش فنی پایه  سرکار خانم نصیرزاده  دانلود 

 

ردیف عنوان درس   نام همکار  دانلود فایل
فراورده های لبنی  خانم مهندس نصیرزاده  دانلود 
     
     

 

 ردیف عنوان درس  نام همکار  دانلود فایل 
تولید کمپوت وکنسرو-سالانه  خانم مهندس نصیرزاده  دانلود 
تولید کمپوت وکنسرو-روزانه خانم مهندس نصیرزاده  دانلود 

 

 
ردیف   عنوان درس نام همکار  دانلود فایل 
تولید وبسته بندی غلات -سالانه خانم مهندس نصیرزاده  دانلود  
تولید وبسته بندی غلات-روزانه  خانم مهندس نصیرزاده  دانلود 
تولید وبسته بندی غلات-روزانه  خانم مهندس اسداللهی  دانلود 

تولید و بسته بندی غلات-روزانه  خانم مهندس بابایی  دانلود 

 

ردیف  عنوان درس  نام همکار  دانلود فایل 
روغن ودانه های روغنی -سالانه خانم مهندس نصیرزاده  دانلود 
روغن ودانه های روغنی -روزانه خانم مهندس نصیرزاده  دانلود
روغن ودانه های روغنی-روزانه خانم مهندس اسدالهی  دانلود 

 

ردیف  عنوان درس  نام همکار  دانلود فایل 
تولید وبسته بندی گوشت -روزانه خانم مهندس نصیرزاده  دانلود 
     
     

 

ردیف  عنوان درس  نام همکار  دانلود فایل 
دانش فنی تخصصی     
دانش فنی تخصصی     
     

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا