کادر متنی

    

   

سرگروه رشته صنایع فلزی: محمد رضا محمدیان

 

   روز حضور:چهارشنبه از ساعت 7:30 تا14کادر متنی
سال تحصیلی جدید را خدمت همکاران عزیز تبریک عرض می نماییم.
کادر متنی

کادر متنی

    

فیلم های جوشکاری و صنایع فلزی 


   فیلم جوشکاری 1

   فیلم جوشکاری 2

    فیلم جوشکاری3

   فیلم صنایع فلزی 


 

کادر متنی


 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا