کادر متنی
سال تحصیلی  99-98 را خدمت همکاران عزیز تبریک عرض می نماییم.
کادر متنی

    

   

             سرگروه رشته صنایع فلزی: محمد رضا محمدیان

 

        روز حضور:چهارشنبه از ساعت 7:30 تا14     محتوای الکترونیکی مربوط به دروس پودمانی


     پایه دهم - ساخت مصنوعات فلزی سبک

                   پودمان 3- جوشکاری مقاومتی 1

                                                    جوشکاری مقاومتی   2

                                                    جوشکاری مقاومتی    3

          پایه یازدهم - جوشکاری لوله و بازرسی کیفی

                         پودمان 3- بازرسی چشمی 1

                                         بازرسی چشمی 2

                           پودمان 4- ذرات مغناطیسی1

                                        ذرات مغناطیسی 2

                                         ذرات مغناطیسی 3

                                         ذرات مغناطیسی 4

                                         ذرات مغناطیسی 5

                          پودمان 5- مایعات نافذ


      پایه یازدهم - جوشکاری و برشکاری حرارتی قطعات سنگین

                     پودمان 3-جوش اکسی گاز

                                                                                                               پودمان 5- برشکاری حرارتی اکسی استیلن1

                                برشکاری حرارتی اکسی استیلن 2

                                                                                                                      برشکاری حرارتی اکسی استیلن 3

                        برشکاری حرارتی اکسی استیلن 4

 پایه دوازدهم - جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ

پودمان 3-جوشکاری تیگ1

                جوشکاری تیگ 2

                جوشکاری تیگ 3

         پودمان 4- جوشکاری میگ و مگ1

                          جوشکاری میگ و مگ2

                         جوشکاری میگ ومگ3

                      جوشکاری میگ ومگ 4

 پایه دوازدهم - اتصالات ویژه فلزی و غیر فلزی

پودمان 3- جوشکاری گل میخ 1

                  جوشکاری گل میخ 2

                  جوشکاری گل میخ 3

پودمان 5- اتصال پلاستیک ها 1

 

 


کادر متنی