اخبار

بخشنامه ها

فراخوان ها

مسابقات

 

متن کتب درسی

نرم افزارهای مرتبط با رشته

بانک سوالات

طرح درس

بودجه بندی و شیوه ارزشیابی

مقالات علمی و تخصصی

انیمیشن و فیلم های آموزشی

کتاب ها و جزوات آموزشی

اخبار

بخشنامه ها

فراخوان ها

مسابقات

 


سوالات نهایی

خرداد 1395
شهریور 1395
دی 1395
خرداد 1394
شهریور 1394
دی 1394
خرداد 1393
شهریور 1393
دی 1393
خرداد 1392
شهریور 1392
دی 1392
خرداد 1391
شهریور 1391
دی 1391
خرداد 1390
شهریور 1390
دی 1390

 

خرداد 1395
شهریور 1395
دی 1395
خرداد 1394
شهریور 1394
دی 1394
خرداد 1393
شهریور 1393
دی 1393
خرداد 1392
شهریور 1392
دی 1392
خرداد 1391
شهریور 1391
دی 1391
خرداد 1390
شهریور 1390
دی 1390

 

خرداد 1395
شهریور 1395
دی 1395
خرداد 1394
شهریور 1394
دی 1394
خرداد 1393
شهریور 1393
دی 1393
خرداد 1392
شهریور 1392
دی 1392
خرداد 1391
شهریور 1391
دی 1391
خرداد 1390
شهریور 1390
دی 1390

 

خرداد 1395
شهریور 1395
دی 1395
خرداد 1394
شهریور 1394
دی 1394
خرداد 1393
شهریور 1393
دی 1393
خرداد 1392
شهریور 1392
دی 1392
خرداد 1391
شهریور 1391
دی 1391
خرداد 1390
شهریور 1390
دی 1390

 

استانداردارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی برشایستگی درس دانش فنی پایه 
استانداردارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی برشایستگی درس طراحی وعناصربصری 
استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی مدلسازی ودوخت 
دانلود نرم افزار

کتب درسی پایه دهم

کتب درسی پایه یازدهم

کتب درسی پایه سوم
کد کتاب:
494/8
کد کتاب:
491/5
کد کتاب:
491/3
کد کتاب:
488/1
کد کتاب:
488
کد کتاب:
471/6
کد کتاب:
358/40 و C470/7
بودجه بندی و ارزشیابی

پایه دهم

پایه سوم


دانلودطرح درس

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا