نام و نام‌خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

زمان‌های حضور در گروه

ایمیل

جلال رزاقی

فوق لیسانس سازه

سرگروه

سه شنبه

jrcivil50@gmail.com

حمید ملکی

فوق لیسانس سازه

عضو گروه

سه شنبه

Maleki78@gmail.com

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا