مسابقات علمی وعملی

مرحله ی استانی

مرحله ی کشوری

عملی

علمی

عملی

علمی

85-84

85-84

85-84

85-84

86-85

86-85

86-85

86-85

87-86

87-86

87-86

87-86

88-87

88-87

88-87

88-87

89-88

89-88

89-88

89-88

90-89

90-89

90-89

90-89

91-90

91-90

91-90

91-90

92-91

92-91

92-91

92-91

93-92

93-92

93-92

93-92

94-93

94-93

94-93

94-93

95-94

95-94

95-94

95-94

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا