طرح درس روزانه

ردیف

نام درس

فصل

موضوع

1

فرم خالی طرح درس

 

 

2

کارگاه تراشکاری 2

پنجم

پیچ تراشی

3

کارگاه ساخت

ششم

پله تراشی

4

اجزای ماشین

 

 

5

محاسبات فنی 2

 

 

6

اندازه گیری دقیق

 

 

7

رسم فنی تخصصی

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا