کادر متنی

ردیف

نام درس

1

فرم خالی طرح درس

2

کارگاه تراشکاری 2

3

کارگاه ساخت

4

اجزای ماشین

5

محاسبات فنی 2

6

اندازه گیری دقیق

7

رسم فنی تخصصی

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا