ا

جدول سوالات الزامات محیط کار

نوبت

جلسه

صفحات

سوالات متن جلسه ای

سوالات امتحانی جلسه ای

نوبت اول

جلسه اول

15-11

Word

Word

pdf

pdf

جلسه دوم

19-16

Word

Word

pdf

pdf

جلسه سوم

24-19

Word

Word

pdf

pdf

جلسه چهارم

24-26

Word

Word

pdf

pdf

جلسه پنجم

31-27

Word

Word

pdf

pdf

جلسه ششم

36-32

Word

Word

pdf

pdf

جلسه هفتم

40-37

Word

Word

pdf

pdf

جلسه هشتم

44-41

Word

Word

pdf

pdf

جلسه نهم

48-45

Word

Word

pdf

pdf

جلسه دهم

55-49

Word

Word

pdf

pdf

جلسه یازدهم

60-56

Word

Word

pdf

pdf

جلسه دوازدهم

67-61

Word

Word

pdf

pdf

نوبت دوم

جلسه سیزدهم

72-68

Word

Word

pdf

pdf

جلسه چهاردهم

76-73

Word

Word

pdf

pdf

جلسه پانزدهم

84-77

Word

Word

pdf

pdf

جلسه شانزدهم

90-85

Word

Word

pdf

pdf

جلسه هفدهم

94-91

Word

Word

pdf

pdf

جلسه هجدهم

99-95

Word

Word

pdf

pdf

جلسه نوزدهم

105-100

Word

Word

pdf

pdf

جلسه بیستم

111-106

Word

Word

pdf

pdf

جلسه بیست و یکم

118-112

Word

Word

pdf

pdf

جلسه بیست و دوم

124-119

Word

Word

pdf

pdf

جلسه بیست و سوم

128-125

Word

Word

pdf

pdf

جلسه بیست و چهارم

133-129

Word

Word

pdf

pdf

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا