لیست فراخوان گروه (بداشت و ایمنی کار الزامات محیط کار )

زمان اجرا

فرا خوان نقد و بررسی کتاب الزامات محیط کار طبق شیوه نامه وفرم موجود در سایت گروه بهداشت

اسفند ماه

برگزاری مسابقه" تهیه بروشور " ویژه هنر جویان در مورد بهداشت وایمنی کار

طبق شیوه نامه دبیر خانه

فراخوان تهیه کتابخانه الکترونیک

اسفند ماه

برگزاری آزمون آنلاین (مسابقه کتابخوانی ویزه مدرسین )

با هماهنگی گروه تکنولوژی

تهیه آمار هنرآموزان بهداشت و ایمنی کارو الزامات محیط کار

اسفند ماه

برگزاری آزمون مستمر هماهنگ کتاب الزامات محیط کار

بین دانش آموزان به صورت حضوری توسط اعضای گروه در 2 نوبت

20آذر: از صفحه 12تا41

14اسفند : از صفحه 67تا 105توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا