سیاوش شمس         سرگروه زراعت و باغبانی - روزهای حضور شنبه ها - شماره تلفن اداره 35561139

هنرستان کشاورزی تبریز

1- سیاوش شمس

۲- جبرئیل باقری

۳- فرج زاده

۴- علی شرقی

5- ابراهیم رضائیان

6- یولقونی

7- بهروزنیا

هنرستان کشاورزی مراغه

1- مرتضی امیری

2- ناصر مسلمان

3- فرهاد اسماعیلی

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا