جبرائیل باقری         سرگروه زراعت و باغبانی - روزهای حضور سه شنبه ها - شماره تلفن اداره 35561139

هنرستان کشاورزی تبریز1-جواد فرج زاده 


2- سیاوش شمسی3- صادق یولقونی(سرپرست  بخش)


4- عیسی امانی


5- غلام تیماسهنرستان کشاورزی مراغه

1- مرتضی امیری

2- ناصر مسلمان

3- فرهاد اسماعیلی

4- جعفر پور

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا