جبرائیل باقری         سرگروه زراعت و باغبانی - روزهای حضور سه شنبه ها - شماره تلفن اداره 35561139

هنرستان کشاورزی تبریز1-جواد فرج زاده 

2- سیاوش شمسی


3- صادق یولقونی(سرپرست  بخش)

4- عیسی امانی

5- غلام تیماسهنرستان کشاورزی مراغه

1- مرتضی امیری

2- احسان عادلی

3- محمد حسین جعفرپور


توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا