جبرائیل باقری         سرگروه زراعت و باغبانی - روزهای حضور سه شنبه ها - شماره تلفن اداره 35561139

هنرستان کشاورزی تبریز

1- جواد فرج زاده 

2- سیاوش شمسی

3- صادق یولقونی(سرپرست  بخش)

4- عیسی امانی

5- غلام تیماس

6- محمدحسین جعفرپور(استادکار)

هنرستان کشاورزی مراغه

1- مرتضی امیری

2- احسان عادلی

3- مهدی سلطان پور

۴- محمد نعمتی

۵-  هاواژین رستمی

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا