کادر متنی
استانداردهای دروس رشته نقشه کشی ساختمان شاخه کاردانش

پایه دهم  نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی : استاندارد نقشه کشی عمومی

پایه دهم نقشه کشی ساختمان: استاندارد کاربر رایانه

پایه دهم معماری داخلی ( درس اختیاری) : استاندارد طراحی سیاه و سفید

پایه یازدهم نقشه کشی ساختمان: استاندارد نقشه کشی سازه

پایه دوازدهم نقشه کشی ساختمان: استاندارد نقشه کشی معماری

پایه دوازدهم نقشه کشی ساختمان:استاندارد طراح معماری با نرم افزار 3dmax

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا