باسلام وعرض ادب خدمت همکاران عزیزم لطفامستندات خودراطبق زمانبندی مشخص شده دربرنامه عملیاتی استان به آدرس ایمیل گروه اقتصادارسال نمایید.

جدول تقسیم بندی تدریس مجاری.pdfاهمکاران محترم برای استان آذربایجان شرقی برای تدریس مجاری « بخش اول-فصل چهارم-شاخصهای اقتصادی«توسط دبیرخانه راهبری اقتصادانتخاب شده است خواهشمنداست آثارخودراتاتاریخ ۲۸آذرماه به گروههای آموزشی استان ارسال نمایید.

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا