وبگو | منوی عمودی با زیر مجموعه
معرفی رشته شبکه و نرم افزار رایانه

اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰار راﯾﺎﻧﻪ اي دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺻﺪﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون و ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻤﻊ آوري، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اداري، ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎري در ﺣﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر آن ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ روزه وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎروﻓﻨﺎوري ﻫﻤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري، ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﻣﺎﻫﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﯾﮏ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ي ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر، ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻋﻠﻢ، ﻋﻤﻞ و اﺧﻼق را در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻘﻞ و اﯾﻤﺎن آﻣﻮزش دﻫﺪ ﺗﺎ در اداﻣﻪ اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎ ﺳﭙﺮي ﮐﺮدن ﯾﮏ دوره دوﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

رشته شبکه و نرم افزار رایانه از رشته های گروه تحصیلی برق و رایانه زمینه ی صنعت در شاخه فنی و حرفه ای می باشد که جدول دروس آن به شرح زیر است:

 

 

 

 


 

 

راهنمای برنامه درسی در ساختار جدیداستاندارد تجهیزات رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه

 


توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا