معرفی گروه

 

سرگروه:

آقای سعید اکبرزاده

 

عضو گروه:

آقای مهدی هاشمی

 

ساعت موظف حضور در گروه: 

8 ساعت در هفته

 

روزهای حضور:

آقای اکبرزاده: روزهای سه شنبه

آقای هاشمی: روزهای دوشنبه

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا