جشنواره ها

 


جشنواره های گروه معمولا به صورت استانی و یا کشوری با هدف مشارکت همکاران در تولید محتوای الکترونیکی، الگوهای برتر تدریس و ... برگزار گردیده و نفرات برتر مورد تقدیر قرار می گیرند

آثار مربوط به جشنوره الگوهای برتر تدریس دروس کارگاهی بهمن 97


موضوع: سرسیلندر


تصاویر از فیلم ارسال شده توسط آقای دکتر فکاری (هنرستان شهید مفتح تبریز)