بانک سوالات تئوری

نام درس

لینک

رایانه کار مقدماتی

دانلود

رایانه کار پیشرفته

دانلود

طراح امور گرافیک

دانلود

کاربر ایلاستریتور

دانلود

کاربر فلش 

دانلود

کاربر دایرکتور

دانلود

کاربرcapturing

دانلود

کاربر کرل دراو

دانلود

کاربر میکس رایانه ای

دانلود

طراحی صفحات وب مقدماتی

دانلود

طراحی صفحات وب پیشرفته

دانلود

کاربر adobe  After Effect  دانلود سوالات         دانلود کلید سوالات
نمونه سوالات جامع Adobe After Effect  دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام درس

لینک

رایانه کار مقدماتی   -   عملی

دانلود

رایانه کار پیشرفته  -   عملی

دانلود

طراح امور گرافیک  -  عملی

دانلود

کاربر ایلاستریتور -   عملی

دانلود

کاربر فلش-    عملی

دانلود

کاربر دایرکتور - عملی

دانلود

کاربرcapturing   

دانلود

کاربر کرل دراو -   عملی

دانلود

کاربر میکس رایانه ای -   عملی

دانلود

طراحی صفحات وب مقدماتی -  عملی

دانلود

طراحی صفحات وب پیشرفته  -   عملی

دانلود

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا